Самостійна робота студентів-істориків в умовах Болонського процесу - V международная научно-практическая конференция...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения»


НазваниеV международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения»
страница8/56
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

Самостійна робота студентів-істориків в умовах Болонського процесу

А.В. Дізанова

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

м. Ізмаїл, Україна
В умовах Болонського процесу зростає роль і значення самостійної роботи студентів-істориків. Згідно з Положенням "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом, і, згідно з положенням Закону України «Про вищу освіту», повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни [ 1].

Самостійна робота передбачає не лише виконання домашнього завдання; а й самостійну роботу в аудиторії під керівництвом викладача та організацію самостійної навчальної діяльності студента поза аудиторією.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі, самостійна робота студентів охоплює: підготовку до аудиторних занять; виконання завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін; підготовку до практики та виконання завдань, передбачених практикою; підготовку до контрольних робіт, до підсумкової державної атестації, написання дипломних та магістерських робіт; роботу в студентських наукових гуртках, семінарах; участь у роботі факультативів, спецсемінарів; участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, факультетів; участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах [2].

Обов’язковою складовою в організації самостійної роботи студентів є підготовка викладачем навчально-методичного пакету з кожного змістовного модуля для студента, який включає:

 • програму з визначенням змісту та обсягу аудиторної та позааудиторної навчальної роботи;

 • основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни;

 • перелік питань, що виносяться на семінарські заняття;

 • методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем;

 • питання для самоперевірки;

 • тестові завдання;

 • перелік основних понять і термінів, які повинен засвоїти студент;

 • перелік тем рефератів;

 • список рекомендованої літератури;

 • критерії оцінки знань студентів.

Самостійна робота студентів-істориків здійснюється під контролем викладача у навчальний та позанавчальний час. На лекціях, практичних та лабораторних заняттях викладач формулює завдання для самостійного опрацювання, проводить консультації щодо їх виконання, перевіряє виконання окремих завдань. Важливу роль в організації самостійної роботи відіграють групові та індивідуальні консультації.

У процесі вивчення змістовного модуля викладач використовує різні види роботи студентів-істориків:

 • робота з історичними джерелами (конспектування, реферування, аналіз, оцінка );

 • підготовка тез;

 • підготовка конспектів з окремих тем або проблем;

 • дослідницька і пошукова діяльність;

 • тестування;

 • виконання рефератів;

 • написання термінологічних і хронологічних диктантів;

 • робота студентів з Інтернет – ресурсами.

У багатьох ВНЗ України в навчальний процес впроваджено індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ). Це вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідного характеру. Для студентів-істориків ІНДЗ включає: складання конспекту з теми (модуля) за планом, підготовка реферату, анотація додаткової історичної літератури з курсу, історіографічний опис, складання хронологічних та синхроністичних таблиць, робота з історичними картами тощо.

Важливе місце в самостійній роботі посідає контроль і оцінювання виконаних студентом завдань. Форми контролю можуть бути як традиційними (контрольна робота, індивідуальна співбесіда, колоквіум, залік, іспит, захист курсової, дипломної роботи, державні іспити), так і інноваційними (тестування, рейтинг, комплексний іспит зі спеціальності) [3, 237].

Самостійна робота студентів в умовах Болонської системи оцінюється в балах за 100-бальною системою. Оцінка за ІНДЗ враховує всі виконані студентом завдання й види роботи. Її питома вага в загальній оцінці з дисципліни може становити від 30% до 50%.

Самостійна робота дозволяє якісніше засвоїти навчальний матеріал, сформувати у студентів-істориків навички самоосвіти, що є невід’ємною складовою у майбутній роботі.

Список литературы:

1. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журналу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.

2. Болонський процес: збірник матеріалів /Уклад. Г.В. Буткова. – Ізмаїл, 2006.

3. Гончарова Н.О. Методика викладання історії у вищій школі: навчальний посібник. – Харків: ФОП Шейніна О.В., 2009.
Культура социальной организации общества и бессмертие

В.Ю. Жарких, доктор философских наук,

зав. кафедрой правоведения

Одесский национальный политехнический университет

г. Одесса, Украина
1. Соотношение в трихотомии «прошлое-настоящее-будущее» представляется, пожалуй, самой важной проблемой, как в религии, так и в философии. По существу, главным вопросом в ней является третий компонент. Его значение подчеркивается качественным отличием от первых двух - прошлое невозможно ни предотвратить, ни возвратить, ни изменить, настоящее в той или иной степени можно понять, планировать, адаптировать или менять, а будущее навсегда остается загадкой.

2. Неизбежная и неотвратимая перспектива завершения жизненного пути в течение всей известной истории вызывала не только большой, но и мистический интерес.

В науке (Е.Б.Тайлер, Дж. Фрейзер) собрано множество убедительных свидетельств того, что вера в бессмертие, т.е. возможность продолжения жизни после смерти, была широко распространена не только в примитивных обществах, но и сохраняется по сей день.

Существует множество символов, представляющих бессмертие (анкх в Египте, лента Мебиуса в философии, пурпур в западной культуре, персик в Китае). Правда, с течением времени в трактовке природы будущего посмертного существования произошли значительные изменения.

3. Понятие бессмертия перестало ассоциироваться с телесным, физическим продолжением или воскрешением. В Святом Писании бессмертие, как физическое состояние, не приписывается человеку. Наоборот, Библия утверждает - человек смертен, но и не отрицает, что при определенных условиях ему может быть даровано духовное бессмертие.

4. В философии рассматриваются два существенных преимущества веры в бессмертие, которые не может предложить никакая другая доктрина (Ф.К.С.Шиллер). Только вера в бессмертие дает мотивацию, продолжать активную жизнь до самого конца. Возникающее в контексте такой веры чувство, что жизнь является не бессмысленной игрой или лихорадочной погоней за сиюминутными наслаждениями, убеждает, что потенциальные силы и способности человека должны быть посвящены более высоким и постоянным идеалам, стремлениям и деятельности.

Вера в бессмертие дает иное видение жизненных целей, могущих реализоваться в действиях, которые принесут удовлетворение и неисчерпаемый источник радости и вдохновения не только в этом мире, но и в ином, если такой существует.

5. В современных условиях социокультурной и экономической глобализации эти преимущества являются как по личным, так и общественным причинам, достаточным основанием для того, чтобы рассматривать бессмертие в контексте культуры социальной организации общества.

6. Существует тесная связь между политикой, прочностью и длительностью условий окружающей реальности, с одной стороны и бессмертием, с другой. Политика в ее первоначальной форме, как она представлена в Древней Греции, предполагала стремление к бессмертию и требовала длительного устойчивого жизненного уклада для того, чтобы политические или иные героические свершения были оценены и продолжили свое существование. Эти убеждения имели большое влияние на структуру политической системы и всей культуры организации жизни, поскольку для древних греков бессмертие означало продолжительность во времени.

7. Фактически возникновение различных политических практик, стратегий и организаций как способа для проявления личных потенций и сохранения памяти о великих делах было продуктом стремления к бессмертию. Если исходить из этого постулата, раздумья о будущем и, соответственно, о бессмертии, должны концентрироваться на определении возможных путей сохранения устойчивости мира и длительности его социального и природного состояния.

Это даст возможность для проявления и осуществления как индивидуального, так и общественного потенциала в совершенствовании культуры социально политической организации общества.

8. Философское осмысление различных аспектов проблемы бессмертия будет способствовать более полному пониманию вектора развития самого понятия «культура социальной организации общества». Методологически необходимо проектировать сегодняшний мир в мир будущего.

Вполне возможно, что эти априорные проекции не будут полностью соответствовать реальному будущему. Однако, независимо от различий между этими двумя мирами представление о них должно основываться на постулате фундаментального континуума и сходства. Полностью отличная будущая жизнь не будет ничего значить ни в практическом, ни в философском смысле.

9. Принимая понятие «будущая жизнь» в качестве живой гипотезы, можно предположить, что по мере ее изучения новые знания модифицируют представления об оптимальных альтернативах построения культуры социальной организации общества.
Духовно-нравственное воспитание учащихся через преподавание религиоведческих курсов

Н.Л. Караман, учитель

МОУ «РРСОШ №6 с лицейскими классами»

г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика
Преподавание в средних образовательных учебных заведениях Основ духовной культуры – это принципиально важный шаг на пути долгожданного воссоединения образовательного и воспитательного процессов в контексте школьного обучения. Создаётся основа преемственной передачи подрастающим поколениям ключевых представлений о нашей культуре и национальной идентичности.

Школьное образование призвано обеспечивать не только трансляцию научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, базовые мировоззренческие понятия с учётом нашего исторического опыта и отечественной многовековой культурной традиции.

К сожалению, в массовом сознании стало искажаться всё, что связано с прошлым, с исторической преемственностью поколений. Нередко не только юное, но и зрелое поколение забывает о том, что мы никогда не поймём, куда нам идти дальше, пока не уясним, как мы здесь оказались.

Сложность преподавания религиоведческих курсов заключается, прежде всего, в поляризации мнений, дискуссий, а также в непривычности для массовой отечественной практики. В настоящее время сложился некоторый опыт российских и приднестровских школ.

За последние несколько лет в обществе происходят радикальные изменения идеалов, и на лицо огромные сдвиги в сознании людей, стремление вновь обрести свои традиции. Поэтому современные педагоги должны сосредоточить внимание на вечных, а не сиюминутных ценностях, на опыте многих поколений людей и человечества в целом.

Человечество устало от созданной им самим могущественной цивилизации. Появилось стремление к простым, ясным, проверенным и вечным нравственным ориентирам, желание гармонично жить в природе и обществе.

Религии всегда были стержнем цивилизаций, раскрывали тайны развития стран, народов, мировых политических процессов, конфликтов и войн.

Современный религиоведческий курс помогает учащимся понять мировую художественную культуру, быть образованным и воспитанным. Религиоведение становится изучением самого человека, перекликается с курсами история и обществознания, помогает задуматься над вечными вопросами человечества, открывает мир нравственного поиска.

Необходимо знать и правила религиозной безопасности, что должно стать безусловным для нашей молодёжи, которая ежедневно подвергается давлению со стороны заграничных и отечественных миссионеров из так называемых тоталитарных сект.

В разных странах мира вопрос об изучении религии решается по - своему. Там, где религии господствующие, они существенно влияют на систему образования и воспитания, проповедуя свой взгляд. В развитых странах, в России и в Приднестровской Молдавской республике сегодня вводятся историко-культурологические курсы по выбору школьников. Ряд учёных считают, что в школах данные курсы должны осуществлять популяризаторские задачи:

1. Точно, корректно, занимательно представлять учащимся многообразие религий;

2. Освещать нравственные особенности религиозных учений;

3. описывать религиозные традиции, культуру, искусство.

4. Особое внимание следует обратить на эстетическую сторону (музыкальные произведения, репродукции памятников изобразительного искусства).

Методика преподавания должна исходить из признания и реализации права каждого человека на выражение собственных убеждений и мнений. При этом методическими принципами могут служить следующие:

1. деликатность, уважение к личности учащегося;

2. учёт индивидуальных особенностей и склонностей каждого учащегося, специфики семьи;

3. уважительный обмен информацией, постоянный диалог, дискуссия, споры, творческий поиск.

4. доброжелательный и ровный тон учителя, отсутствие нетерпимости и однозначности в оценках;

5. простота в освещении сложных тем, минимальное количество терминов из иностранных и древних языков;

6. увлекательная, яркая, артистичная манера объяснения материала, рассказы о загадках и тайнах истории;

7. использование фрагментов художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства (аудио записей, видеоматериалов);

8. использование окружающей культурной и исторической среды (экскурсии, осмотр православного храма). Краеведческий элемент будет способствовать решению такой задачи как воспитание уважительного и бережного отношения к старине, религиозному и культурному наследию.

Введение в школах факультативного курса «Основы православной культуры» значительно важнее обычного религиоведческого и культурного просвещения. Оно учит наших детей ценить и любить прошлое своей страны, интересоваться её историей и традициями, помогает увидеть контуры будущего. Знание православной культуры помогает осознать себя частью европейской цивилизации с её христианскими ценностями. Следуя христианской традиции, учитель несёт особый подвиг, стремится к простоте и любви, к живому личному общению с учащимися.

Список литературы:

1. Кирилл. Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Когда мы учим и учимся помнить, мы воспитываем навык деятельной любви, мы возрастаем духовно. // Духовно – нравственное воспитание. - 2010, №2.

2. Комиссарова Э. Православие как духовно-нравственная мировоззренческая основа Отечества. // Духовно – нравственное воспитание. - 2010, №3.

3. Кулаков А.Е. Как рассказывать школьникам о религии и религиозной жизни. // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2010, №3.

4. Спиридонова Н.В. Новый предмет. // Начальная школа. - 2010, №8.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   56

Похожие:

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconViii международная научно-практическая конференция Кутафинские чтения
«Государственный суверенитет и верховенство права: международное и национальное измерения»

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconНаучно-практическая конференция
...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconМеждународная научно-практическая заочная конференция «перспективы...
Международная ежегодная научно-практическая заочная конференция: «Перспективы развития информационных технологий», Вязьма: филиал...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconИ муниципальное управление северо-кавказская академия государственной службы
В апреле состоялись международная научно практическая конференция «Местное самоуправление в России и Германии: история и современность...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconМеждународная научно-практическая конференция
Международном научном периодическом издании, публикуемом по итогам научно-практической конференции

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconМежрегиональная научно практическая конференция учащихся в г. Архангельске...
Л75 IХ малые Ломоносовские чтения. Межрегиональная научно-практическая конференция учащихся в г. Архангельске, 31 марта 2018 года....

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconI (Первая) Международная научно-практическая конференция Письмо и приглашение
Первой Международной научно-практической конференции Актуальные проблемы профессионального образования в Республике

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» icon3 международная научно-практическая конференция
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconМеждународная научно-практическая конференция 23 ноября, 7 декабря 2011 г
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconПроблемы техносферной безопасности 2015 I международная заочная научно-практическая конференция
Проблемы техносферной безопасности – 2015: сборник статей I международной заочной научно-практическая конференции (10 февраля 2015...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» icon«современные концепции экономической теории и практики: новые пути исследований и развития»
Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconIii межрегиональная научно-практическая конференция Конференция посвящена 15-летию кафедры
Рекомендована к изданию на заседании научно-технического совета спбгусэ, протокол №2 от 31 октября 2011 г

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconСборник материалов VI международной научно-практической конференции...
Приветственное слово епископа тираспольского и дубоссарского преосвященнейшего саввы

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconРоссийской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное...
...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» icon11-я Международная научно-практическая конференция Российский государственный...
Сборник подготовлен по материалам, предоставленным авторами в электронном виде, и сохраняет авторскую редакцию. За содержание предоставленных...

V международная научно-практическая конференция «Михаило-Архангельские чтения» iconVii международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
В сборнике представлены статьи участников VII международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых...


Руководство, инструкция по применению
При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск