Мир транспорта и технологических машин
НазваниеМир транспорта и технологических машин
страница6/13
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Агеев Евгений Викторович

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

Д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Автомобили, транспортные системы и процессы»

E-mail: ageev_ev@mail.ru
Емельянов Иван Павлович

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

канд. техн. наук, доцент кафедры «Автомобили, транспортные системы и процессы»

E-mail: yuzgu@yandex.ru
Карпенко Вадим Юрьевич

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Адрес: 305040, г. Курск, 50 лет Октября, 94

Аспирант

E-mail: omegav@rambler.ru

____________________________________________________________________________

E.V. AGEEV, I.P. EMELYANOV, V.Yu. KARPENKO
IMPROVEMENT OF METHOD REPAIR OF TURBOCHARGERS
In the article the possibility of solving in an important scientific and practical tasks - improving the quality of car repair by restoring worn parts and replace some of them with new ones. The methods of recovery balanstrovki turbocharger rotor shaft rotation in several bands on specialized machines.

Keywords: car, turbocharger, the rotor shaft, worn parts, restoration and balancing.
BIBLIOGRAPHY
1. Burumkulov, F.H. Elektroiskrovye tekhnologii vosstanovleniya i uprochneniya detaley mashin i in-strumentov (teoriya i praktika) [Tekst] / F.H. Burumkulov, P.P. Lezin, P.V. Senin, V.I. Ivanov i dr. - Saransk: Krasnyy Oktyabr`, 2003. - 504 s.

2. Hanin, N.S. Avtomobil`nye dvigateli s turbonadduvom [Tekst] / N.S. Hanin, E.V. Aboltin, B.F. Lyamtsev i dr. - M.: Mashinostroenie, 1991. - 336 s.

3. Emel`yanov, I.P. Tekhnologiya remonta turbokompressorov v usloviyakh tsentra perspektivnykh tekhnolo-giy YUZGU [Tekst] / S.G. Emel`yanov, I.P. Emel`yanov, S.V. Vorontsov // Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstven-nogo universiteta. Seriya Tekhnika i tekhnologii - Kursk: YUgo-Zap. gos. un-t. - 2014. - № 1. - S. 38-45.

4. Ageev, E.V. Vosstanovlenie i uprochnenie detaley avtotraktornoy tekhniki plazmenno-poroshkovoy naplavkoy s ispol`zovaniem poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem otkhodov spechennykh tverdykh splavov Tekst : monografiya / E.V. Ageev, V.I. Serebrovskiy i dr. ? Kursk: Izd-vo Kursk. gos. s.-kh. ak., 2010. - 91 s.

5. Emelianov, I. P. Balancing Features Of Car Engine Turbine Compressors / I. P. Emelianov, E.V. Ageev // International Journal of Applied Engineering Research, 2015, Vol. 10, No. 19, pp. 40820-40822.

6. Ageev, E.V. Povyshenie ekspluatatsionnykh pokazateley vosstanovlennykh detaley avtomobiley na osnove nauchno obosnovannykh resursosberegayushchikh tekhnologiy, materialov i ustroystv [Tekst] / E.V. Ageev // Mir transporta i tekhnologicheskikh mashin. - 2012. - № 1. - S. 32-41.

7. Ageev, E.V. Izuchenie formy i elementnogo sostava poroshka, poluchennogo iz vol`framsoderzhashchikh otkhodov instrumental`nykh materialov elektroerozionnym dispergirovaniem v vodnoy srede [Tekst] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.YU. Karpenko // Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2014. - № 4 (112). - S. 14-17.

8. Ageev, E.V. Poluchenie zagotovok tverdogo splava iz poroshkov, poluchennykh elektroerozionnym dispergirovaniem vol`framsoderzhashchikh otkhodov [Tekst] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.YU. Karpenko, A.S. Os`-minina // Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2014. - № 4 (112). - S. 24-27.

9. Ageeva, E.V. Izuchenie formy i elementnogo sostava poroshka, poluchennogo iz vol`framsoderzhashchikh otkhodov instrumental`nykh materialov elektroerozionnym dispergirovaniem v vodnoy srede [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, V.YU. Karpenko // Uprochnyayushchie tekhnologii i pokrytiya. - 2014. - № 4 (112). - S. 14-17.

10. Ageev, E.V. Issledovanie svoystv spechennykh obraztsov iz poroshkov, poluchennykh elektroerozion-nym dispergirovaniem otkhodov bystrorezhushchey stali [Tekst] / E.V. Ageev, R.A. Latypov, V.YU. Karpenko // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. - 2014. - № 4. - S. 90-94.

11. Ageeva, E.V. Rentgenostrukturnyy analiz poroshka, poluchennogo iz vol`framsoderzhashchikh otkhodov elektroerozionnym dispergirovaniem v vodnoy srede [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, V.YU. Karpenko // Vest-nik mashinostroeniya. - 2014. - № 12. - S. 64-66.

12. Ageeva, E.V. Sostav, struktura i svoystva poroshka iz bystrorezhushchey stali, poluchennoy elektro-erozionnym dispergirovaniem v vode [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, V.YU. Karpenko // Mezhdunarodnyy tekh-niko-ekonomicheskiy zhurnal. - 2014. - № 5. - S. 88-96.

13. Ageeva, E.V. Vliyanie tekhnologii polucheniya elektrodnogo materiala iz otkhodov bystrorezhushchey stali na iznosostoykost` elektroiskrovykh pokrytiy [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, V.YU. Karpenko, A.YU. Altukhov// Naukoemkie tekhnologii v mashinostroenii. - 2015. - № 1. - S. 36-41.

14. Ageeva, E.V. Otsenka iznosostoykosti elektroiskrovykh pokrytiy, poluchennykh s ispol`zovaniem elektroerozionnykh poroshkov bystrorezhushchey stali [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, R.A. Latypov, V.YU. Karpenko, A.YU. Altukhov // Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional`nye pokrytiya. - 2015. - № 1. - S. 71-76.

15. Ageev, E.V. Svoystva sintezirovannoy poroshkovoy bystrorezhushchey stali iz elektroerozionnykh poroshkov, poluchennykh v vodnoy srede [Tekst] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, A.YU. Altukhov i dr. // Izvestiya YUZGU. - 2015. - № 1 (58). - S. 17-26.

16. Ageeva, E.V. Rentgenospektral`nyy mikroanaliz poroshka, poluchennogo iz otkhodov bystrorezhushchey stali elektroerozionnym dispergirovaniem v kerosine [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, E.A. Vorob`ev // Vestnik mashinostroeniya. - 2014. - № 11.- S. 71-73.

17. Ageev, E.V. Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them [Text] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.Yu. Karpenko, A.S. Osminina// Journal of nano- and electronic physics. - 2014. - Vol. 3. - P. 03049-1- 03049-3.

18. Ageev, E.V. Nanopowder Produced from High-Speed Steel Waste by Electrospark Dispersion in Water [Text] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.Yu. Karpenko, // Russian Engineering Research, 2015, Vol. 35, No. 3, pp. 189-190.

19. Ageeva, E.V. Rentgenospektral`nyy mikroanaliz poroshka, poluchennogo iz otkhodov bystrorezhushchey stali elektroerozionnym dispergirovaniem v kerosine [Tekst] / E.V. Ageeva, E.V. Ageev, E.A. Vorob`ev // Vestnik mashinostroeniya. - 2014. - № 11.- S. 71-73.

20. Ageev, E.V. Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them [Text] / E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.Yu. Karpenko, A.S. Osminina// Journal of nano- and electronic physics. - 2014. - Vol. 3. - P. 03049-1- 03049-3.

21. Novikov, A.N. Remont detalej iz aljuminija i ego splavov. Uchebnoe posobie. Orel: OGSHA, 1997. -57 s.

22. Novikov, A.N. Tehnologicheskie osnovy vosstanovlenija i uprochnenija detalej sel'skohozjajstven-noj tehniki iz aljuminievyh splavov jelektrohimicheskimi sposobami. -Orel: Izd-vo OrelGAU, 2001. -233 s.

23. Novikov, A.N. Tehnologicheskie osnovy vosstanovlenija i uprochnenija detalej sel'skohozjajstven-noj tehniki iz aljuminievyh splavov jelektrohimicheskimi sposobami. Dis. dok. teh. nauk. M., 1999. -346 s.

24. Novikov, A.N. Perevozki kak nauka/Novikov A.N., Przhibyl P., Katunin A.A.//Mir transporta i tehnologicheskih mashin. 2014. № 3 (46). S. 96-109.
Ageev Evgeniy Viktorovich

FGBOU VO «South-Western state University»

Address: 305040, Rossia, Kursk, 50 let Oktyabrya, 94

Dr. tech. sci. Sciences, associate Professor, Professor, Department of vehicles, transport systems and processes

E-mail: ageev_ev@mail.ru
Emelianov Ivan Pavlovich

FGBOU VO «South-Western state University»

Address: 305040, Kursk, 50 let Oktyabrya, 94

Candidate. tech. Sciences, associate Professor, Department of vehicles, transport systems and processes

E-mail: yuzgu@yandex.ru
Karpenko Vadim Yurievich

FGBOU VO «South-Western state University»

Address: 305040, Kursk, 50 let Oktyabrya, 94

Graduate

E-mail: omegav@rambler.ru


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ


УДК 621.822:681.51(62-135)
Р.Н. ПОЛЯКОВ, С.В. МАЙОРОВ, М.Э. БОНДАРЕНКО, Л.А. САВИН
ДИНАМИКА МНОГОМАССОВОГО РОТОРА В АКТИВНЫХ

КОМБИНИРОВАННЫХ ПОДШИПНИКАХ
В статье рассматриваются результаты изучения динамического поведения многомассового асимметричного жесткого ротора в активных комбинированных подшипниках (АКП), включающих подшипник качения, многолепестковый газодинамический подшипник и систему электромагнитных и пьезоэлектрических приводов. Механизм работы электромагнитных и пьезоэлектрических приводов описывается в имитационной модели на основе уравнений, описывающих электромагнетизм и пьезоэффект. Результаты математического моделирования представлены в виде диаграмм Кэмпбелла, амплитудно-частотных характеристик системы ротор-подшипник и жесткости АКП.

Ключевые слова: ротор, комбинированный подшипник, жесткость, собственная частота, активное управление.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


 1. Ханович, М.Г. Опоры жидкостного трения и комбинированные опоры [Текст] / М.Г. Ханович. - Ленинград: Машгиз, 1960. - 272 с.

 2. Паркер, Р. Экспериментальная оценка серии гибридных подшипников качения [Текст] / Р. Паркер, Д. Флеминг. - NASA TN D-7011, 1970. - 27 с.

 3. Бютнер, М. Долговечные подшипники главного двигателя Шаттла [Текст] / М. Бютнер, Б. Мёрфи. - NASA CR179455, 1986. - 163 с.

 4. Нильсон, К. Комбинированные подшипники в турбомашиностроении [Текст] / К. Нильсон. - NASA CR-168124, 1982. - 386 с.

 5. Андерсон, В. Гибридные подшипники - новый концепт высокоскоростных подшипников [Текст] / В. Андерсон, Д. Флеминг. - ASME J. Lubr. Techn. 94, 1972.

 6. Понькин, В.Н. Совмещенные опоры быстроходных турбомашин, принципы конструирования и экспериментальное исследование [Текст] / В.Н. Понькин, Л.В. Горюнов, В.В. Такмовцев. - Казань: КГТУ, 2003. - 62 с.

 7. Носов, В.Б. Подшипниковые узлы современных машин и приборов [Текст]: энциклопедический справочник / В.Б. Носов. - М.: Машиностроение, 1997. - 640 с.

 8. Прокопенко, В.А. Динамика шпиндельных гидростатических подшипников при использовании схемы управления с регуляторами динамика шпиндельных гидростатических подшипников при использовании схемы управления с регуляторами [Текст] / В.А. Прокопенко, И.А. Чернов // Теория механизмов и машин. - 2007. - № 9.

 9. Сарычев, А. П. Особенности управления активными электромагнитными подшипниками газоперекачивающих агрегатов с гибкими роторами. Вопросы электромеханики [Текст]: труды НПП ВНИИЭМ / А.П. Сарычев, И.Г. Руковицын. - М. - 2009. - Т. 113. - № 6.

 10. Сарычев, А. П. Математическая модель ротора для анализа управления магнитными подшипниками. Вопросы электромеханики [Текст]: Труды НПП ВНИИЭМ / А.П. Сарычев, И.Г. Руковицын.- М. - 2008. - Т. 107. 

 11. Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов [Текст] / В.И. Феодосьев. - М.: МГТУ им. Баумана, 1999. - 592 с.

 12. Работнов, Ю. Н. Сопротивление материалов [Текст] / Ю.Н. Работнов. - М.: Физматгиз, 1962. - 456 с.

 13. Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости и газа [Текст] / Л.Г. Лойцянский. - М.: Наука, 1978. - 736 с.

 14. Коровчинский, М. В. Теоретические основы работы подшипников скольжения [Текст] / М.В. Коровчинский. - М.: Машгиз, 1959. - 404 с. 

 15. Константинеску, В.Н. Подшипники скольжения: расчет, проектирование, смазка [Текст] / В.Н. Константинеску и др. - Бухарест: АН РНР, 1964. - 458 с.

 16. Дроздович, В.Н. Газодинамические подшипники [Текст] / В.Н. Дроздович. - М.: Машиностроение, 1976. - 208 с. 

 17. Хори, Ю. Гидродинамическая теория смазки [Текст] / Ю. Хори. - Springer, 2005.

 18. Харрис, Т. Анализ подшипников качения. Основные понятия технологии подшипников качения [Текст] / Т. Харрис, М. Котсалас. - CRC Press, Boca Raton.

 19. Харрис, Т. Анализ подшипников качения. Дополнительные понятия технологии подшипников качения [Текст] / Т. Харрис, М. Котсалас. - CRC Press, Boca Raton.

 20. Журавлев, Ю.Н. Активные магнитные подшипники: теория, расчет, применение [Текст] / Ю.Н. Журавлев. - СПб.: Политехника, 2003. - 206 с.

 21. Хамой, А. Проектирование подшипников в машиностроении [Текст] / A. Хамой. - N.-Y., 2003. - 628 с.

 22. Тебекин, М.Д. Проблемы эксплуатации шаровых опор легковых автомобилей [Текст] / М.Д. Тебекин, А.А. Катунин, А.Н. Новиков // Мир транспорта и технологических машин. - 2010. - №3(30). - С.42-45.


Бондаренко Максим Эдуардович

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29

Аспирант кафедры «Мехатроника и международный инжиниринг»

E-mail: maxbondarenko22@yandex.ru
Поляков Роман Николаевич

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29

Канд. техн. наук, доцент кафедры «Мехатроника и международный инжиниринг»

E-mail: maxbondarenko22@yandex.ru
Савин Леонид Алексеевич

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»

Адрес: Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Мехатроника и международный инжиниринг»

E-mail: maxbondarenko22@yandex.ru
Майоров Сергей Владимирович

НТЦ «АПМ»

Адрес: Россия, 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д.14, офис 6

Канд. техн. наук, доцент

E-mail: maxbondarenko22@yandex.ru

______________________________________________________________________________________

R.N. POLYAKOV, S.V. MOROZOV, M.E. BONDARENKO, L.A. SAVIN
MULTIMASS ROTOR DYNAMICS IN ACTIVE COMBI-NATED BEARINGS
The paper focuses on the results of studying the dynamic behavior of a multi-mass asymmetric rigid rotor on the active hybrid bearings (AHB) including a rolling bearing, a gas-dynamic multi-foil bearing and a system of the electromagnetic and piezo actuators. The mechanisms of electromagnetic and piezo actuators operation are described by a simulation model based on the equations describing electromagnetism and piezo effect. The results of mathematical modeling in the form of Campbell diagrams, the frequency response of the rotor-bearing system, the stiffness of the AHB.

Keywords: rotor, hybrid bearings, stiffness, natural frequencies, active control.
BIBLIOGRAPHY
1. Hanovich, M.G. Opory zhidkostnogo treniya i kombinirovannye opory [Tekst] / M.G. Hanovich. - Leningrad: Mashgiz, 1960. - 272 s.

2. Parker, R. Eksperimental`naya otsenka serii gibridnykh podshipnikov kacheniya [Tekst] / R. Parker, D. Fleming. - NASA TN D-7011, 1970. - 27 s.

3. Byutner, M. Dolgovechnye podshipniki glavnogo dvigatelya Shattla [Tekst] / M. Byutner, B. Miorfi. - NASA CR179455, 1986. - 163 s.

4. Nil`son, K. Kombinirovannye podshipniki v turbomashinostroenii [Tekst] / K. Nil`son. - NASA CR-168124, 1982. - 386 s.

5. Anderson, V. Gibridnye podshipniki - novyy kontsept vysokoskorostnykh podshipnikov [Tekst] / V. Anderson, D. Fleming. - ASME J. Lubr. Techn. 94, 1972.

6. Pon`kin, V.N. Sovmeshchennye opory bystrokhodnykh turbomashin, printsipy konstruirovaniya i eksperimental`noe issledovanie [Tekst] / V.N. Pon`kin, L.V. Goryunov, V.V. Takmovtsev. - Kazan`: KGTU, 2003. - 62 s.

7. Nosov, V.B. Podshipnikovye uzly sovremennykh mashin i priborov [Tekst]: entsiklopedicheskiy spravochnik / V.B. Nosov. - M.: Mashinostroenie, 1997. - 640 s.

8. Prokopenko, V.A. Dinamika shpindel`nykh gidrostaticheskikh podshipnikov pri ispol`zovanii skhemy upravleniya s regulyatorami dinamika shpindel`nykh gidrostaticheskikh podshipnikov pri ispol`zovanii skhemy upravleniya s regulyatorami [Tekst] / V.A. Prokopenko, I.A. Chernov // Teoriya mekhanizmov i mashin. - 2007. - № 9.

9. Sarychev, A. P. Osobennosti upravleniya aktivnymi elektromagnitnymi podshipnikami gazoperekachivayushchikh agregatov s gibkimi rotorami. Voprosy elektromekhaniki [Tekst]: trudy NPP VNIIEM / A.P. Sarychev, I.G. Rukovitsyn. - M. - 2009. - T. 113. - № 6.

10. Sarychev, A. P. Matematicheskaya model` rotora dlya analiza upravleniya magnitnymi podshipnikami. Voprosy elektromekhaniki [Tekst]: Trudy NPP VNIIEM / A.P. Sarychev, I.G. Rukovitsyn.- M. - 2008. - T. 107.

11. Feodos`ev, V.I. Soprotivlenie materialov [Tekst] / V.I. Feodos`ev. - M.: MGTU im. Baumana, 1999. - 592 s.

12. Rabotnov, YU. N. Soprotivlenie materialov [Tekst] / YU.N. Rabotnov. - M.: Fizmatgiz, 1962. - 456 s.

13. Loytsyanskiy, L.G. Mekhanika zhidkosti i gaza [Tekst] / L.G. Loytsyanskiy. - M.: Nauka, 1978. - 736 s.

14. Korovchinskiy, M. V. Teoreticheskie osnovy raboty podshipnikov skol`zheniya [Tekst] / M.V. Korovchinskiy. - M.: Mashgiz, 1959. - 404 s.

15. Konstantinesku, V.N. Podshipniki skol`zheniya: raschet, proektirovanie, smazka [Tekst] / V.N. Konstantinesku i dr. - Bukharest: AN RNR, 1964. - 458 s.

16. Drozdovich, V.N. Gazodinamicheskie podshipniki [Tekst] / V.N. Drozdovich. - M.: Mashinostroenie, 1976. - 208 s.

17. Hori, YU. Gidrodinamicheskaya teoriya smazki [Tekst] / YU. Hori. - Springer, 2005.

18. Harris, T. Analiz podshipnikov kacheniya. Osnovnye ponyatiya tekhnologii podshipnikov kacheniya [Tekst] / T. Harris, M. Kotsalas. - CRC Press, Boca Raton.

19. Harris, T. Analiz podshipnikov kacheniya. Dopolnitel`nye ponyatiya tekhnologii podshipnikov kacheniya [Tekst] / T. Harris, M. Kotsalas. - CRC Press, Boca Raton.

20. ZHuravlev, YU.N. Aktivnye magnitnye podshipniki: teoriya, raschet, primenenie [Tekst] / YU.N. ZHuravlev. - SPb.: Politekhnika, 2003. - 206 s.

21. Hamoy, A. Proektirovanie podshipnikov v mashinostroenii [Tekst] / A. Hamoy. - N.-Y., 2003. - 628 s.

22. Tebekin, M.D. Problemy jekspluatacii sharovyh opor legkovyh avtomobilej/M.D. Tebekin, A.A. Katunin, A.N. Novikov//Mir transporta i tehnologicheskih mashin.-2010. -№3(30). -S.42-45.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Мир транспорта и технологических машин iconМир транспорта и технологических машин
К. А. Бадиков, М. В. Полуэктов, Т. А. Сторчилова Анализ надежности рулевого управления автобусов

Мир транспорта и технологических машин iconМир транспорта и технологических машин
Н. А. Федин, С. С. Рябов Анализ математической модели процесса накоп­ления продуктов износа в моторном масле и обоснование номенклатуры...

Мир транспорта и технологических машин iconМир транспорта и технологических машин 2011 эксплуатация, ремонт, восстановление
Получена система обыкновенных дифференциальных уравнений, которая при помощи аппарата производящих функций сведена к линейному уравнению...

Мир транспорта и технологических машин iconКурсовая работа " технология и организация сервиса транспортных и...
Механизм формирования рынка услуг технического сервиса транспортных и технологических машин в регионе 9

Мир транспорта и технологических машин iconУчебно-методическое пособие по курсовому проектированию для студентов...
...

Мир транспорта и технологических машин iconМетодические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине...
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования в апк. Фгоу впо ставропольский гау. Ставрополь, 2007. 29 с

Мир транспорта и технологических машин iconД. Н. Чубенко электротехника и электрооборудование транспортных и...
Ч81 электротехника и электрооборудова­ние транспортных и транспортно-технологических машин [Текст] : учебно-практическое пособие...

Мир транспорта и технологических машин iconУчебно-методическое обеспечение по направлению подготовки 190600...
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ооп по направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических...

Мир транспорта и технологических машин icon1. Система организации эксплуатации моторно-рельсового транспорта...
Ации реформы сегмента путевого комплекса, связанного с эксплуатацией и ремонтом спс, утвержденной распоряжением первого вице-президента...

Мир транспорта и технологических машин iconРгупс
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования / нефтепродукто-обеспечение и газоснабжение

Мир транспорта и технологических машин iconКафедра транспортных процессов и технологий
По направлению подготовки 23. 03. 03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Мир транспорта и технологических машин iconМетодические указания к практическим занятиям Ставрополь 2014
Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

Мир транспорта и технологических машин iconРоссийской федерации проект приказа об утверждении правил по охране труда
При производстве, монтаже и эксплуатации машин, оборудования и технологических установок

Мир транспорта и технологических машин iconРабочая программа по дисциплине сд. 09 «Системы, технологии и организация...
Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)

Мир транспорта и технологических машин iconМетодические указания по выполнению практических работ для студентов...
Пм 03 «Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»

Мир транспорта и технологических машин iconЭлектротехника и электрооборудование транспортных и транспортно технологических...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования


Руководство, инструкция по применению


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск